آموزش : همایش روزهای فرانسوی-ایرانی ترجمه 2017

چهاردهم و پانزدهم آبان 1396، همایش « روزهای فرانسوی-ایرانی ترجمه 2017 » به ابتکار عمل سفارت فرانسه در ایران، دانشگاه الزهرا و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسهبرگزار شدند.
این همایش تعداد قابل توجهی از کارشناسان ایرانی و فرانسوی ترجمه فارسی و فرانسه را گردهم آورد. روز اول پس از یک سلسله سخنرانی، هنگام میزگرد و در برابر مخاطبی قالب بر 350 نفر به موضوع هایی چون چارچوب قضایی، حرفه مترجم، چالش های ترجمه اعم از متون ادبی، علوم انسانی و اجتماعی، شعر، نمایش، قضایی و فنی و همچنین زنجیره ارتباطی ترجمه به انتشارات پرداخته شد.
روز دوم، پنج کارگاه آموزشی برای بیش از سی مترجم جوان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، ترجمه متون ادبی، ارتباطات بینافرهنگی، ترجمه خبری و ترجمه قضایی برگزار شد.
برای گرامیداشت این همایش، سفیر فرانسه شرکت کنندگان و سخنرانان را به ضیافتی در رزیدانس فرانسه دعوت نمود.
همایش روزهای فرانسوی-ایرانی ترجمه 2017 که در مرکز بین المللی کنگره دانشگاه الزهرا برگزار شد، افقهای جدیدی مانند « کارخانه مترجمان» (اقامتگاه مترجمان در فرانسه)، همکاریهایی با ناشران و همینطور دوره هایی برای تربیت مترجمان حرفه ای که باب پروژه های خلاقانه جدید در سال 2018 را میگشاید ترسیم نمود.
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه