آژانس دانشگاهی فرانکوفونی (AUF) پیوستن چهار عضو جدید از ایران را اعلام نمود.

در دسامبر 2017 درخواست عضویت دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهراو اصفهان توسط شورای اداری آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به تصویب رسید. با پیوستن این دانشگاه‌ها به آژانس، دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه‌های نامبرده، از این پس، از برنامه‌های آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، به ویژه کمک هزینه‌های جابه جایی‌، بهره خواهند برد.
چهار دانشگاه مذکور به دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، تبریز وشهید بهشتی که هم اکنون عضو آژانس می‌‌باشند، ملحق می‌‌شوند.
ایران در میان کشورهای خاور میانه، از نظر تعداد اعضا، پس از لبنان و مصر در جایگاه سوم قرار دارد.
JPEG

Dernière modification : 24/12/2017

بالای صفحه