دیپلماسی اقتصادی

از سال 2012 به تقاضای ریاست جمهوری فرانسه، وزارت خارجه، اقتصاد را به عنوان یکی از محورهای اصلی دیپلماسی فرانسه مورد توجه قرار داد:

-  حمایت از بین المللی سازی شرکت های فرانسوی، چه شرکت هایی که از گذشته بزرگ به حساب می آمده اند و می کوشند تا کار خود را در بازارهای دیگر گسترش بخشند، چه شرکت های متوسطی که دارای ظرفیت های قابل توجهی هستند که به آنها امکان مطرح شدن در سطح بین المللی را می دهند. وزارت خارجه فرانسه با همکاری تمام وزارتخانه های دیگر دولت، روی این امر کار می کند ;

- همکاری در ارتقاء جایگاه فرانسه و شرکت های فرانسوی نزد سرمایه گذاران خارجی. این هدف بالاخص با برگزاری رویدادهای اقتصادی که هدف آنان شناساندن مهارت های عملی فرانسه می باشد، و نیز برقراری ارتباط بین بخشهای جدید اقتصادی میسر می شود. ما از شبکه اقتصادی در تعاملاتش با سرمایه گذاران بین المللی حمایت می کنیم تا بتوانیم با همکاری آژانس بین المللی سرمایه گذاری های خارجی (FII) سرمایه گذاران را هر چه بیشتر به سمت فرانسه متمایل کنیم ؛
-  سهیم کردن هر چه بیشتر شرکت های فرانسوی در امر کنترل و نظارت امور اقتصادی بین المللی ؛

برای اطلاعات بیشتر در زمینه عملکرد وزارت خارجه فرانسه در زمینه دیپلماسی اقتصادی به سایت زیر مراجعه کنید: دیپماسی اقتصادی وزارت خارجه فرانسه

PNG - 4.5 kb
Ambassade de France en Iran - Diplomatie économique

Dernière modification : 20/02/2018

بالای صفحه