اظهارات آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه (پاریس، 13 اوت 2013)

اظهارات آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه - پاریس، 13 اوت 2013

به ندرت اتفاق می افتد کشوری دو بار متولد شود. برای مالی که هفت ماه پیش بربریت تروریست موجودیتش را تهدید میکرد چنین اتفاقی افتاده است و مالی توان آن را یافت که یکشنبه در امنیت و آرامش بازیافته رئیس جمهوری جدید خود را انتخاب کند.

از بابت این نوزایی نویدبخش گرمترین تبریکها را به پرزیدنت ابراهیم بوبکر کیتا و مردم مالی میگویم و برایش بهترین آرزوها را دارم. پرزیدنت کیتا که به پشتوانه مشروعیت دموکراتیک جانشین مقامات دوران گذار شده است که جا دارد از آنها تشکر شود، اینک باید با دولت جدید و مجلس جدیدی که انتخاب خواهد شد کشور را احیا و وحدت و توسعه مالی را با گفتگوی گسترده تأمین کند.

در هنگامی که ضرورت داشت جلو نابودی مالی گرفته شود، فرانسه همراه با کشورهای افریقایی، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در کنار مالی قرار گرفت. اینک که باید مالی بازسازی شود، فرانسه همچنان دوست وفادار این کشور خواهد بود. همه دموکراتها از انتخابات یکشنبه مالی که هم نمایش قدرت بود و هم نمایش صلح شادمانند.

Dernière modification : 21/10/2014

بالای صفحه