فرهنگ- افتتاح شهر کتاب در دانشگاه تهران

به مناسبت افتتاح شعبه جدید شهر کتاب در دانشگاه تهران، از کشور فرانسه تجلیل به عمل آمد.
بسیاری از مترجمان و مولفان کتب فرانسوی به این مراسم بازگشایی که وابسته همکاری های زبانشناسی سفارت فرانسه در آن حضور داشت، دعوت شده بودند. تعامل و تبادل نظراتی بسیارجالب و غنی نیز با حضور مترجم عالیقدر آقای پرویز شهدی انجام شد.

JPEG

Dernière modification : 27/07/2017

بالای صفحه