بازداشت فریبا عادلخواه و رولان مارشال

در تاریخ 19 آذر، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ، شهرداری پاریس تصمیم گرفت که تصاویر این دو هموطن جلوی ساختمان شهرداری نصب شوند و بیانیه ای در توضیح این اقدام صادر کرد:

" شهرداری پاریس از دو محقق فریبا عادلخواه و رولان مارشال حمایت می کند

سه شنبه 19 آذر، تصاویر دو محقق فرانسوی مرکز تحقیقات بین المللی سیانس پو، فریبا عادلخواه و رولان مارشال، که به طور خودسرانه از ماه ژوئن در ایران بازداشت هستند جلوی ساختمان شهرداری پاریس نصب گردید تا حمایت پاریس را از اقدامات متعهد به منظور آزادی فوری آنان نشان دهد.

نصب این دو تصویر بازداشت خودسرانه آنان را محکوم می کند، بازداشتی که به حقوق بشر و آزادی آکادمیک آسیب می زند. در روز جهانی حقوق بشر، شهرداری پاریس با همه کسانی که خواهان آزادی آنان هستند اعلام همبستگی می کند.

تجمعی در کنار تصاویر آنان با حضور آن ایدالگو، شهردار پاریس، اعضای خانواده شان، فردریک میون، رئیس سیانس پو، الیویه دوامل، رئیس بنیاد ملی علوم سیاسی، کمیته حمایت از فریبا عادلخواه و رولان مارشال و جمعی از دانشگاهیان و مسئولان برگزار شد.

به نظر آن ایدالگو، شهردار پاریس: " پاریس پایتخت حقوق بشر است. این شهر آزادی های فردی و از آن جمله آزادی آکادمیک را مجسم کرده و از دموکراسی دفاع می کند. ما مسئولیم که این ارزشها را ارتقا دهیم، مسئولیم که برای اینکه این ارزشها در سراسر جهان مورد احترام قرار گیرند مبارزه کنیم. فریبا عادلخواه و رولان مارشال باید آزاد شوند".

شهر پاریس با روشنفکران و شهروندان بیشماری که با حمایت های خویش برای آزادی فوری این دو محقق بسیج شده اند اعلام همبستگی می کند".

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه