بحرین - تمدید بازداشت دبیر کل حزب الوفاق، شیخ علی سلمان -۱۷ دی ۱۳۹۳

بحرین - تمدید بازداشت دبیر کل حزب الوفاق، شیخ علی سلمان -۱۷ دی ۱۳۹۳

فرانسه که با توجه خاصی وضعیت دبیر کل حزب الوفاق را دنبال مینماید، از تمدید مدت بازداشت ایشان ابراز نگرانی کرده، پایبندی خود را به آزادی بیان و عقاید همچنین احترام گذاشتن به حقوق مدافع بار دیگر تکرار میکند.
اینک بیش از هر زمان دیگرلزوم از سر گیری گفتگوی سیاسی همگانی با شرکت تمام تشکلات جامعه بحرین جهت کاستن از میزان تنشها و آشتی ملی حس میگردد.

Dernière modification : 08/01/2015

بالای صفحه