بخش اقتصادی

رایزن اقتصادی : آقای ماتیو بروشون

بخش اقتصادی عهده دار نمایندگی منافع اقتصادی فرانسه در نزد ادارات، نهادها و سازمانهای محلی است.

بخش اقتصادی با مقامات ایرانی در باره مسائل دوجانبه و چندجانبه در زمینه بازرگانی یا مالی گفتگو میکند.

مأموریت بخش اقتصادی آماده سازی و هماهنگسازی دیدارهای رسمی اقتصادی و کمک به رونق روابط اقتصادی دوجانبه با همکاری رایزنان بازرگانی خارجی فرانسه و اتاق بازرگانی ایران و فرانسه است.

بخش اقتصادی در محل سفارت فرانسه در تهران مستقر است و نشانی پست الکترونیکی آن teheran@dgtresor.gouv.fr می‌باشد.

شایان ذکر است که ایران، تحت تحریمهای اروپایی قرار دارد و از همین رو به بنگاههای علاقه مند به بازار ایران توصیه میشود تحقیق کنند که آیا عملیات مورد نظرشان (از لحاظ نوع، مشتری، واسطه و مدار مالی) با مقررات جاری اروپا منطبق باشد. بنگاهها میتوانند به این منظور به صفحه تحریمهای سایت اینترنتی اداره کل خزانه به نشانی http://www.tresor.economie.gouv.fr/3745_iran مراجعه کنند.

Dernière modification : 30/03/2014

بالای صفحه