برای ورود به جزایر فرانسوی ماورای بحار (اقیانوسهای آرام، اطلس و هند) چه نوع روادیدی باید درخواست نمود؟

برای ورود به جزایر فرانسوی ماورای بحار (اقیانوسهای آرام، اطلس و هند) چه نوع روادیدی باید درخواست نمود؟

در خارج از فضای شنگن، ماورای بحار عبارتند از :

- دپارتمانهاو مناطق ماورای بحار (DROM) : گویان فرانسه، مارتینیک، گوادلپ، رئونیون La Réunion و مایوت Mayotte

- سرزمینهای ماوراء بحار (POM): پولینزی فرانسه (تائیتی Tahiti، بورا بورا Bora Bora، مورئا Moorea، جزائر مارکیز Iles Marquises) و نوول کالدونی Nouvelle-Calédonie.

- مجمع الجزائرهای فرانسوی ماورای بحار (CTOM): سنت پییر St. Pierre و میکلون Miquelon ، سن مارتَن St. Martin ، والیس Wallis و فوتونا Futuna و سن بارتلمی St. Barthélemy.

اتباع تمام کشورهائی که نیاز به اخذ روادید برای ورود به منطقه شنگن دارند، برای ورود به سرزمینها و دپارتمانها و یا مجموعه سرزمینهای ماورای بحار نیز نیاز به اخذ روادید جداگانه دارند.

سفرکوتاه مدت به این سرزمینها : جهت اخذ روادید کوتاه مدت، برای سفر کمتر از 90 روز به سرزمینها و دپارتمانهای ماورای بحار مدارکی را که باید ارائه دهید دقیقاًهمان مدارکی است که برای اخذ روادید کوتاه مدت شنگن بایدارائه شود.

با ویزای شنگن نمیتوان به سرزمینها و دپارتمانها و یا مجموعه سرزمینهای ماورای بحار(DROM، POM و یا CTOM) سفر کرد.

ویزا جهت اقامت در این سرزمینها : جهت اخذ روادید اقامت ( بیش از 90 روز) سرزمینها، دپارتمانها و یا مجموعه سرزمینهای ماورای بحار مدارکی را که باید ارائه دهید دقیقاًهمان مدارکی است که برای اخذ روادید اقامت بلند مدت فرانسه بایدارائه شود.

Dernière modification : 31/12/2013

بالای صفحه