برنامه حمايت از انتشارات صادق هدايت - نوبت دوم 2015

برنامه حمايت از انتشارات صادق هدايت - نوبت دوم 2015

برنامه حمايت از انتشارات وزارت امورخارجه فرانسه می کوشد با تقبل هزينه های حقوق مؤلف که به ناشر فرانسوی پرداخته مي شود، انتشار کتابهای ترجمه از زبان فرانسه را آسان کند. شاخه اين برنامه در ايران، برنامه حمايت از انتشارات صادق هدايت ناميده می شود که اجرای آن را کميته گزینش سفارت فرانسه بر عهده دارد.

جهت اطلاعات بیشتر به پیوست های زیر مراجعه فرمایید :

- فراخوان پروژه

- کنواسیون به زبان انگلیسی

- بودجه 2015 به زبان انگلیسی

Dernière modification : 19/05/2015

بالای صفحه