برنامه حمایت از انتشارات و حقوق مولف (صادق هدایت) نوبت اول-2019

برنامه حمایت از انتشارات و حقوق مولف (صادق هدایت) نوبت اول-2019

فراخوان پروژه

اصول و اهداف :

برنامه های حمايت از انتشارات وزارت امورخارجه فرانسه می کوشد با تقبل هزينه های حقوق مؤلف که به ناشر فرانسوی پرداخته مي شود، انتشار کتابهای ترجمه از زبان فرانسه را تسهيل کند.

شاخه اين برنامه در ايران، برنامه حمايت از انتشارات صادق هدايت ناميده می شود که اجرای آن را کميته گزینش سفارت فرانسه بر عهده دارد.

برنامه حمايت از انتشارات، ترغيب و تشويق انتشار کتاب های ارزشمند فرهنگی، ادبی يا علمی را ممکن می کند، به ويژه در مواردی که چاپ و انتشار کتابی برای ناشران يک ريسک تجاری محسوب می شود.

اجرای برنامه :

هر ساله این برنامه در سه نوبت (فوریه، ژوئن و دسامبر) انجام می شود.

گزینش مقدماتی:

پس از آن که ناشر ایرانی پرونده کامل خود شامل قرارداد حقوق مولف بین ناشر ایرانی و فرانسوی (نسخه انگلیسی)، قرارداد بین ناشر ایرانی و انستیتو فرانسه و فیش بودجه به انگلیسی یا فرانسه به بخش فرهنگی ارائه نمود، کمیته گزینش تشکیل و درخواست ها را بررسی و گزینش مقدماتی را به انجام می رساند و سپس درخواست های برگزیده را به انستیتو فرانسه معرفی می نماید.

مدارک لازم:

-  قرارداد حقوق مولف امضا شده بین ناشر ایرانی و فرانسوی
-  فیش بودجه با مهر، تاریخ و امضای ناشر ایرانی ( محاسبه بر اساس یورو و بر پایه نرخ شانسلری در زمان امضای قرارداد حقوق مولف)
-  قرارداد امضا شده بین ناشر ایرانی و انستیتو فرانسه (قرارداد به زبان فرانسه) در دو نسخه اصل
-  رزومه کاری مترجم ترجیحا به فرانسه

گزینش نهایی:

هر ساله در سه نوبت جلسات گزینش نهایی در پاریس برگزار می شود. پس از تصمیم گیری شورای انتخاب کتاب انستیتو فرانسه، مراتب به ناشران درخواست کننده که کتاب آنها پذیرفته شده است اعلام می شود و پس از انجام مراحل اداری مبلغ قرارداد حقوق مولف به ناشر فرانسوی پرداخت می شود.

نقش کميته گزینش سفارت فرانسه:

کميته پروژه ها را بررسی و نظر خود را ارائه می کند. پروژه ها توسط ناشران و یا اعضای کميته به عنوان کارشناسان و متخصصان و ناشران، جهت بررسی و امعان نظر به کميته پيشنهاد می شوند.

نقش سفارت :

سفارت جلسات کميته گزینش را به رياست رايزن همکاری و فعاليت فرهنگی تشکيل مي دهد.

روند و زمانبندی برنامه :

مدارک درخواستی باید پس از هماهنگی با خانم آسوله (سعیده) مرادی و ارسال از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکی مندرج در ذیل فراخوان، به نشانی خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سفارت فرانسه، دفتر سیاسی و کنسولی، به بخش فرهنگی ارسال شوند.
لطفا روی پاکت ارسالی " برنامه حمایت از انتشارات" ذکر شود.

آخرين مهلت جهت تحويل پروژه ها قبل از 14 ژانویه 2019 تعيين شده است.

saeedeh.moradi@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه