فرهنگ- برنامه حمایت از انتشارات و حقوق مولف (صادق هدایت) نوبت دوم-2019

فراخوان پروژه

اصول و اهداف :

برنامه های حمايت از انتشارات وزارت امورخارجه فرانسه می کوشد با تقبل هزينه های حقوق مؤلف که به ناشر فرانسوی پرداخته مي شود، انتشار کتابهای ترجمه از زبان فرانسه را تسهيل کند.

برنامه حمايت از انتشارات، ترغيب و تشويق انتشار کتاب های ارزشمند فرهنگی، ادبی يا علمی را ممکن می کند، به ويژه در مواردی که چاپ و انتشار کتابی برای ناشران يک ريسک تجاری محسوب می شود. شاخه اين برنامه در ايران، برنامه حمايت از انتشارات صادق هدايت ناميده می شود.

اجرا و روند برنامه :

ناشر ایرانی علاقه مند به شرکت در این برنامه حمایتی، پرونده کامل خود را به بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران ارسال میکند : (هر یک پرونده برای یک کتاب که قصد انتشار ترجمه آن را دارد)
مدارک درخواستی باید پس از هماهنگی با خانم سعیده مرادی و ارسال از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکیsaeedeh.moradi@diplomatie.gouv.fr به نشانی خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سفارت فرانسه، دفتر سیاسی و کنسولی، به بخش فرهنگی ارسال شوند. لطفا روی پاکت ارسالی " برنامه حمایت از انتشارات، قابل توجه سعیده مرادی" ذکر شود.

هر پروژه بایستی مشتمل بر مدارک ذیل باشد :


-  قرارداد حقوق مولف بین ناشر ایرانی و فرانسوی (کپی رایت)

-  قرارداد بین ناشر ایرانی و انستیتو فرانسه (مدل انگلیسی صرفا جهت اطلاع بوده فاقد ارزش قانونی است)
-  فیش بودجه به انگلیسی یا فرانسه

پس از مطالعه پروژه های ارسالی، کمیته ای به ریاست رایزن فرهنگی سفارت فرانسه پیش گزینشی از پرونده ها انجام داده نتایج را به انستیتو فرانسه جهت گزینش نهایی ارسال میکند. انستیتو فرانسه پس از تایید پروژه، مستقیما حقوق مولف را به ناشر فرانسوی میپردازد.

آخرين مهلت ارسال پروژه ها برای این نوبت برنامه صادق هدایت از طریق ایمیل 31 ژوییه 2019 تعيين شده است. مدارک بایستی سپس از طریق پست به بخش فرهنگی نهایتا تا تاریخ 10 اوت 2019 (تاریخ دریافت) ارسال شوند. نتایج نهایی هفته 16 سپتامبر 2019 از طریق ایمیل به برگزیدگان اعلام خواهد شد .
پرونده های ناقص بررسی نخواهند شد.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه