بیانیه‌ی فرانسه به دنبال پرتاب موشک بالیستیک در ایران

فرانسه نسبت به پرتاب موشک بالیستیک ازسوی ایران که انجام آن امروز اعلام شده است شدیداً ابراز نگرانی می‌نماید. پرتاب این موشک با قطعنامه‌ی 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

فرانسه از ایران درخواست می‌کند هرگونه فعالیت ثبات‌زدا را در منطقه متوقف کند و کلیه‌ی مفاد قطعنامه‌ی 2231 شورای امنیت را مراعات نماید، ازجمله درخواست از ایران برای عدم انجام این نوع فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک. فرانسه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست دارد گزارشی از این پرتاب موشک تهیه نماید. فرانسه به‌همراه شرکای خود به‌ویژه شرکای اروپایی‌اش، راه‌های توقف فعالیت‌های بالیستیک ثبات‌زدا ازسوی ایران را بررسی خواهد کرد.

JPEG

Dernière modification : 24/09/2017

بالای صفحه