تحریم های آمریکا - اجرایی شدن قانون مسدود سازی

به منظور حمایت از قرارداد هسته ای ایران، نسخه به روز رسانی شده قانون مسدود سازی اجرایی شد.

لینک انگلیسی

PNG

Dernière modification : 07/08/2018

بالای صفحه