تحصیل در فرانسه-بورسهای دولت فرانسه برای سال 2018

سفارت فرانسه فرصت بهره مندی از بورس های تحصیلی دوره دکتری و پسا دکتری را در اختیار دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه های ایران قرار داده است.

بورس‌های دکتری
فراخوان 2018/2019
سفارت فرانسه در ایران به دانشجویان دکتری و یا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های ایرانی‌ بورس‌های تحصیلی‌ دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی‌ و اجتماعی
- زبان و ادبیات فرانسه

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
قبل از 17 آوریل 2018

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجا مراجعه کنید. فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
فرم به فرانسه
فرم به انگلیسی
بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز در اینجا قابل دسترسی‌ می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها

و به صورت الکترونیکی‌ به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

بورس‌های پسا دکتری
فراخوان 2018/2019

سفارت فرانسه در ایران به اساتید و محققان ایرانی‌ بورس‌های پسا دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی‌ و اجتماعی

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
قبل از 17 آوریل 2018

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجامراجعه کنید فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
فرم به فرانسه
فرم به انگلیسی

بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز دراینجا قابل دسترسی‌ می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها
و به صورت الکترونیکی‌ به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
JPEG

Dernière modification : 29/01/2018

بالای صفحه