تصویب قطعنامه 1747

اطلاعیه وزرای امور خارجه چین، آلمان، فرانسه، روسیه، بریتانیای کبیر، و ایالات متحده امریکا با حمایت نماینده عالی اتحادیه اروپا، 24 مارس 2007

تصویب قطعنامه 1747 به اتفاق آراء در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر نگرانی عمیق جامعه بینالمللی در ارتباط با برنامه هستهای ایران است. ما بسیار متاسفیم که ایران قطعنامههای گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی هستهای را نادیده گرفته و رعایت ننموده است و مجددا" از ایران میخواهیم، که به تمام تعهدات بین المللی خود بطور تمام و کمال عمل نماید.

ما متعهد به جستجو جهت یافتن راه حل مذاکره هستیم که بتواند به نگرانی جامعه بینالمللی در ارتباط با برنامه هستهای ایران پاسخ گوید. هدف از چنین مذاکراتی رسیدن به توافقی فراگیر با ایران است تا با پشتوانه احترام متقابل، اعتماد بینالمللی را به ماهیت صرفا" صلح آمیز برنامه هستهای ایران مجددا برقرار نموده و بدینوسیله راه را برای توسعه روابط بین ایران و کشورهای ما بگشاید.

ما حقوق ایران را که ناشی از قرارداد منع گسترش سلاحهای هستهای بوده و توسعه تحقیقات و تولید هستهای جهت استفاده صلح آمیز آن را در همخوانی با تعهدات ناشی از این قرارداد شامل میشود، به رسمیت میشناسیم. هر نوع توافقی در آینده، نحوه انجام آن و افقهای زمانی مربوطه از جمله محورهای این مذاکرات به شمار میآید.

شفافیت کامل و همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی هستهای عمده ترین محور جهت رسیدگی به سئوالات موجود در این ارتباط میباشد. ما مجددا از آژانس بینالمللی انرژی هستهای و همکاران این آژانس حمایت به عمل میآوریم.

ما پیشنهاد "تعلیق در قبال تعلیق" را به قوت خود باقی نگه میداریم. بدین معنی که ایران همانطوریکه در قطعنامههای شماره 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است برای طول مدت مذاکرات، که برای مدتی معین انجام گرفته و در صورت توافق طرفین قابل تمدید نیز خواهد بود، دست به تعلیق مطابق با مشخصات عنوان شده توسط آژانس بینالمللی انرژی هستهای خواهد زد و در همین حال نیز بحث در باره برنامه هستهای ایران در شورای امنیت جهانی و انجام اقدامات به تصویب رسیده در قطعنامه های این شورا بر علیه ایران نیز متوقف خواهد گردید.

ما پیشنهادات ارائه شده در ششم ماه ژوئن 2006
به ایران را مورد تاکید قرار میدهیم. این پیشنهادات شامل همکاری با ایران جهت استفاده غیر نظامی از انرژی هستهای، ضمانتهای تعهدآور حقوقی جهت در اختیار قرار دادن سوخت هستهای و همکاری گستردهتر سیاسی امنیتی و اقتصادی است. تمامی این پیشنهادات مطرح باقی خواهند ماند.

از ایران میخواهم که از این فرصت استفاده نماید، تا همه ما به اتفاق، راه حل مذاکره را بیابیم. پیشنهادات ما امتیازات وسیع برای ایران و منطقه به دنبال آورده و وسیلهای را در اختیار قرار خواهد داد تا به نگرانیهای جامعه بینالمللی پاسخ مناسب داده و در عین حال منافع به حق ایران نیز لحاظ گردد. در منطقهای از جهان که تا کنون نیز با عدم ثبات و خشونت بسیار روبرو گردیده است، باید با توافق همگان به راه حلی دست یابیم که اعتماد سازی نموده و گسترش صلح و احترام متقابل را به دنبال داشته باشد. با این آرمان به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گفتگوهای بیشتر را مینمائیم تا بررسی گردد که آیا میتوان راهی که برای هر دو طرف قابل قبول بوده و به شروع مذاکرات بیانجامد، یافت.

Dernière modification : 27/05/2007

بالای صفحه