تغییر ساعت تائید مدارک

از تاریخ 5 اکتبر 2017 برابر با 13/07/1396
تائید مدارک برای اتباع غیر فرانسوی منحصرأ در روزهای پنجشنبه
از ساعت 9 الی 11 می باشد.

PNG

Dernière modification : 28/09/2017

بالای صفحه