توافق ژنو:بیانیه رییس جمهوری و وزیر

بیانیه مطبوعاتی ریاست جمهوری

رئیس جمهوری بر نتیجه کفرانس ژنو در باره برنامه هسته ای ایران درود میفرستد. توافق به عمل آمده ملاحظات فرانسه را در مورد ذخیره و غنی سازی اورانیوم، تعلیق راه اندازی تأسیسات جدید و کنترل بین المللی برآورده میکند.
نتیجه کنفرانس مرحله ای برای قطع برنامه نظامی هسته ای ایران و بنابرابن به سمت عادی سازی روابطمان با ابران است. فرانسه همچنان تا حصول نتیجه نهایی در این باره به فعالیت ادامه خواهد داد. توافق میانی که امشب حاصل شد گام مهمی در جهت درست است.

بیانیه وزیر خطاب به مطبوعات در پایان نشست ژنو

پس از سالها انسداد، توافق ژنو در مورد برنامه هسته ای ایران پیشرفت مهمی برای صلح و امنیت است.
توافق بر حق ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز صحه میگذارد اما هرگونه دسترسی به سلاح هسته ای را منتفی میداند. سازوکار، کنترل دقیق تعهدات اتخاذشده را پیش بینی میکند و باید در اجرای آن هوشیار بود.
گفتگوها سخت و طولانی بود. فرانسه نقش خود را برای رسیدن به یک توافق محکم ایفا کرد.
ژنو یک مرحله اساسی اولیه است.

Dernière modification : 09/10/2014

بالای صفحه