جستجو در جهت مصالح خانواده

وزارت کشور طی بخشنامه مورخ 26/04/2013 برابر با 06/02/1392، بخشنامه شماره 52-83 مورخ 21/02/1983 برابر با 03/12/1361 را در مورد "جستجو در جهت مصالح خانواده" ملغی اعلام کرده است.

لذا، "جستجو در جهت مصالح خانواده" لغو شده و دیگر امکان تشکیل پرونده جدید وجود ندارد و پرونده های جاری نیز عن قریب متوقف خواهند شد.

Dernière modification : 20/10/2013

بالای صفحه