حقوق- کنفرانس "تلاقی‌ نگاه ایرانی‌-فرانسوی درباره حقوق" ۲۲ خرداد 1396 در پاریس

بخش ایران و دنیای مسلمان آسیای انجمن حقوق تطبیقی کنفرانسی تحت عنوان "تلاقی‌ نگاه ایرانی‌-فرانسوی درباره حقوق" در ۲۲ خرداد در کانون وکلای پاریس برگزار می‌‌نماید. به دنبال برگزاری سمینار تخصصی درباره نظام حقوقی فرانسه در دانشگاه تهران در ۱۸ اردیبهشت ۹۶، همایش مذکور با ارائه تحلیلی از سیستم حقوقی ایران و فرانسه، سیستم حقوقی ایران را به دست‌اندرکاران اقتصادی و تجاری معرفی‌ می‌‌نماید.
JPEG

Dernière modification : 01/06/2017

بالای صفحه