دانشجویان و محققین ایرانی ـ دکترا و دوره های علمی در فرانسه

سفارت فرانسه در ایران به دانشجویان دکتری و یا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های ایرانی‌ بورس‌های تحصیلی‌ دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی‌ و اجتماعی
- زبان و ادبیات فرانسه

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
۱۶ آوریل ۲۰۱۷
مهلت فرستادن پرونده های بورس تا تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت تمدید شد

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجا مراجعه کنید. فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز دراینجاقابل دسترسی‌ می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها

و به صورت الکترونیکی‌ به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

سفارت فرانسه در ایران به اساتید و محققان ایرانی‌ بورس‌های پست دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:
- علوم پایه و مهندسی‌
- علوم انسانی‌ و اجتماعی

تاریخ نهایی ارسال پرونده:
۱۶ آوریل ۲۰۱۷
مهلت فرستادن پرونده های بورس تا تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت تمدید شد

برای کسب اطلاعات درباره شرایط پذیرفته شدن به اینجامراجعه کنید فرم در این قسمت قابل دانلود می‌‌باشد.
بخش پاسخ به پرسش‌ها نیز در اینجا قابل دسترسی‌ می‌‌باشد.
کل پرونده (فرم و مدارک ضمیمه) بایستی از طریق پست به آدرس زیر ارسال شود:
سفارت فرانسه در ایران
خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴
۱۱۳۴۸ تهران
خدمت سرکار خانم میربها
و به صورت الکترونیکی‌ به:
Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
جهت اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید:
Scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه