دانشگاهی- تمدید زمان تحویل پرونده برای شرکت در برنامه جندی شاپور

زمان تحویل پرونده تقاضای کمک هزینه علمی در قالب برنامه جندی شاپور 2018 تا تاریخ 17 اوت 2017 (26 مرداد 1396) تمدید شد. برنامه جندی شاپور به محققان ایرانی و فرانسوی کمک هزینه ای جهت جابجایی (برای دوره کوتاه مدت) ارائه می دهد و شرایط همکاریهای تازه در زمینه های دانشگاهی و تحقیقاتی را فراهم می نماید.
این کمک هزینه ها توسط نهادهای ایرانی و فرانسوی تامین می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های الکترونیکی زیر مراجعه کنید.
www.cissc.ir: برای محققان ایرانی
www.campusfrance.org/fr/gundishapur برای محققان فرانسوی:
JPEG

Dernière modification : 29/06/2017

بالای صفحه