دانشگاه ها : آژانس دانشگاهی فرانکفونی پیوستن سه عضو جدید از ایران را اعلام نمود.

شورای اداری آژانس دانشگاهی فرانکفونی طی‌ نشستی در ۸ دسامبر ۲۰۱۶، عضویت دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز و شهید بهشتی‌ را به تصویب رساند. با پیوستن این دانشگاه‌ها به آژانس، دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه‌های نامبرده از این پس از برنامه‌های آژانس دانشگاهی فرانکفونی، خصوصا کمک هزینه‌های جابه جایی‌، بهره خواهند برد.
سه دانشگاه مذکور به دانشگاه تهران که هم اکنون عضو آژانس می‌‌باشد، ملحق می‌‌شوند.
آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در ایران با استقبال از پیوستن اعضای جدید، گفت: »از پویایی اخیر فرانکفونی در ایران خرسندم. زبان فرانسه از قدیم جایگاه خاصی‌ در قلب و فرهنگ ایرانیان داشته است. از این علاقه مجدد برای همکاری با مؤسسات دانشگاهی فرانسه زبان خوشحالم. علاقه‌ا‌ی که در سفر آقای ماندون، وزیر مسئول آموزش عالی‌ و تحقیق فرانسه نمایان شد. این امر نشان دهنده خواست عمیق دانشگاه‌های فرانسوی برای توسعه همکاری با ایران می‌‌باشد. «

Dernière modification : 19/01/2017

بالای صفحه