روادید تردد سالانه

روادید تردد سالانه

روادید تردد سالانه، نوع خاصی از روادید کوتاه مدت شنگن است که مشخصات آن عبارتند از:

- قید شدن عبارت " تردد سالانه" بر روی لیبل ویزا

- معتبر جهت ورود متعدد به فضای شنگن

- مدت اعتبار ویزا بین یک الی پنج ساله متغیر است به شرط آنکه مجموع مدت سفرهای انجام شده در طول هر 6 ماه بیش از 90 روز نباشد.

در نتیجه:

- با استفاده از روادید تردد سالانه نمیتوان سفر یکجای بیش از 3 ماه انجام داد.

- با استفاده از روادید تردد سالانه نمیتوان در طی 6 ماه مجموعاً بطور متناوب ببش از 3 ماه سفر کرد

- سفر یا سفرهای شما باید در محدوده زمان اعتبار ویزا که تاریخ آن روی لیبل ویزا آمده، صورت گیرد.

روادید تردد سالانه به این منظور صادر نشده که به دارنده آن امکان دهد تا در فرانسه درخواست کارت اقامت نماید.

روادید تردد سالانه در هر زمان قابل تجدید میباشد، حتی زمانی که هنوز اعتبار آن تمام نشده باشد.

Dernière modification : 31/12/2013

بالای صفحه