روادید کوتاه مدت (نوع C) چیست؟

روادید کوتاه مدت (نوع C) چیست؟

روادید کوتاه مدت به مسافرامکان میدهد به خاک یک یا چند کشور شنگن ورود کند و در طی یک یا چند نوبت سفر بصورت متوالی یا متناوب در طول 6 ماه از تاریخ اولین ورود به منطقه شنگن) حداکثر 90 روز اقامت داشته
باشد.

روادید کوتاه میتواند یکبار ورود یا چند بار ورود باشد.

این روادید با چسباندن لیبل ویزا در گذرنامه، یا روی مدرک سفر یا هر مدرک معتبر دیگری که امکان عبور از مرز را فراهم کند، عینیت می یابد.

بجز مواردی که روی روادید استثناء شده باشد، دارنده این روادید، امکان ورود به 25 کشور منطقه شنگن را دارد مشروط بر آنکه حائز شرایط ورود به منطقه شنگن باشد(مدارک دال بر علت و شرایط سفر از جمله منابع مالی، مدارک مربوط به محل اسکان در طی سفر را در اختیار داشته باشد)

Dernière modification : 31/12/2013

بالای صفحه