زبان فرانسه – بورس دوره آموزشی در فرانسه

سفارت فرانسه برای دوره های آموزشی مختص :

- مدرسین زبان فرانسه
- مدرسین دوره های تربیت مدرس زبان فرانسه
بورس اعطا می کند.

مهلت ارائه پرونده : 11 اسفند 1397 (معیار مهر اداره پست می باشد)

- اطلاعیه بورس 2019
- فرم ثبت نام
- تعهدنامه
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه