زبان فرانسه – کنکور برگه های آموزشی در شبکه ی ای اف پروف

این کنکور که توسط سفارت فرانسه برگزار می گردد، قابل توجه تمامی اساتید زبان فرانسه در مراکز آموزشی ایران می باشد (مدارس، آموزشگاه های زبان و دانشگاه ها).
هدف از این برنامه، اشاعه آموزش نوآورانه و خلاق زبان فرانسه است.
موضوع کنکور « شعر در کلاس زبان فرانسه » می باشد و این برنامه با مشارکت مجموعه ی بهار شاعران صورت می پذیرد.
برای مطالعه ی آیین نامه کنکور و شرکت در آن، به شبکه ی ای اف پروف ایران مراجعه کنید.
موفق باشید !

PNGای اف پروف – کنکور برگه های آموزشی

Dernière modification : 16/03/2020

بالای صفحه