ساعات تائید مدارک برای اتباع غیر فرانسوی

از تاریخ 12 بهمن : تائید مدارک برای اتباع غیر فرانسوی، منحصرأ در روزهای پنجشنبه از ساعت 13 الی 15 می باشد

Dernière modification : 12/01/2016

بالای صفحه