سفر سفیر فرانسه به اصفهان (12 ابان 1398)

سفیر فرانسه در ایران، آقای فیلیپ تیه بو، در تاریخ 12 آبان 1389 به اصفهان سفر کرد. او توسط استاندار استان اصفهان، آقای عباس رضایی و نیز آقای قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان، به حضور پذیرفته شد.

گفتگوها به چشم اندازهای تبادلات و همکاری ها با شهر و منطقه اصفهان در زمینه های مختلف اختصاص داشت. به موضوع همکاریهای تمرکززدایانه با شوراهای محلی فرانسه نیز پرداخته شد.

JPEGسفیر فرانسه آقای فیلیپ تیه بو و استاندار اصفهان آقای عباس رضایی

JPEGسفیر فرانسه، آقای فرانسوا تیه بو و آقای قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه