سیل در ایران - پیام تسلیت

سفارت فرانسه در ایران به خانواده قربانیان سیل مرگبار در شمال غرب ایران تسلیت می گوید و مراتب همدردی خود را به ایران ابراز می دارد.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه