شب موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران: بزرگداشت میراث ایرانی و زبان فرانسوی

سفیر فرانسه در ایران در «شب موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران» که 21 آبان ماه برگزار شد شرکت جست. این اتفاق فرهنگی فرصتی بود برای اعلام انتشار اثر پاتریک رینگنبرگ، ایرانشناس و مورخ هنر و نیز راهنمای موزه به زبان فرانسه که با حمایت سفارت فرانسه در ایران به چاپ رسیده است.

موزه ملی ایران و مجله وزین بخارا 21 آبان ماه خیل فرهنگ دوستانی را به مناسبت رونمایی از دو اثر فرانسوی گرد هم آوردند: «ضد کاتالوگ، موزه ملی ایران، هنرهای اسلامی» از پاتریک رینگنبرگ که بازدیدکننده را به سیری شاعرانه از تالاری به تالار دیگر فرا میخواند و نیز نسخه فرانسوی راهنمای موزه ملی ایران. این دو اثر که به نوعی رویکردشان کامل کننده یکدگر است، گنجینه های باستان شناسی و هنری موزه ملی را به نحوی آموزنده و در عین حال مفرح ارائه میدهند. رییس موزه ملی ایران، رییس مجله بخارا و سفرای فرانسه و سوییس در سخنرانی های خود ارزش و جایگاه میراث فرهنگی و باستان شناسی ایران و نیز لزوم گفت و گوی فرهنگ ها را یادآور شدند. این دو اثر همچنین فرصت بسیارخوبی را در اختیار بازدیدکنندگان فرانسه زبان میگذارد برای (باز)کشف اشیای استثنایی موزه ملی ایران، در طول سیری تاریخی که در برگیرنده میراث فرهنگی ایران از دوره هخامنشیان تا روزگار ماست.

JPEGجبرئیل نوکنده، رییس موزه ملی ایران، فیلیپ تی یِبو، سفیر فرانسه در ایران، پاتریک رینگنبرگ، مورخ هنر و افشین شحنه تبار، ناشر در حال رونمایی از نسخه فرانسوی راهنمای موزه ملی ایران و اثر پاتریک رینگنبرگ در باب موزه.

JPEGراهنمای موزه ملی ایران به زبان فرانسه

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه