شلیک ماهواره انداز – بیانیه فرانسه

سه شنبه 25 دی، ایران مسئولیت شلیک یک ماهواره انداز را به عهده گرفت. فرانسه این شلیک را که با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابق نمی باشد قویا محکوم می کند.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران می خواهد که دست به فعالیتهای مربوط به موشک های بالستیک با طراحی قابلیت حمل کلاهک هسته ای ، منجمله شلیک موشک، نزند. موشک های ماهواره انداز از فناوری استفاده می کنند که بسیار به فناوری استفاده شده در موشک های بالستیک، به خصوص موشک های بالستیک قاره پیما نزدیک است.
این پرتاب به دنبال شلیک موشک های کوتاه برد در سوریه در تاریخ 8 مهر و 9 مهر و شلیک موشک بالستیک میان برد در تاریخ 10 آذر انجام گرفته است. این شلیکها نیز با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابق نبوده اند.
برنامه بالستیک ایران مایه نگرانی جامعه بین الملل و فرانسه می باشد. ما از ایران می خواهیم که مجددا به شلیک موشکهای بالستیکی که توانایی حمل سلاح هسته ای را دارند، منجمله ماهواره اندازها، اقدام ننماید و از ایران مصرانه می خواهیم که الزاماتش در چارچوب قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نماید.
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه