علمی و دانشگاهی – روز فرانسه در دانشگاه الزهرا

روز 7 آذر 1397 به مناسبت « روز فرانسه » در دانشگاه الزهرا، این کشور گرامی داشته شد. بیش از 200 شرکت کننده از جمله دانشجویان، اساتید و پژوهشگران از دانشگاه های مختلف ایران در این رویداد حاضر بودند.

برگزاری این روز با حمایت سفارت فرانسهدر ایران انجام شد و نظام آموزش عالی فرانسه و ابزار مختلفی که توسط این سفارت در اختیار دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در فرانسه قرار می گیرد به اخص برنامه های همکاری دوجانبه اعم از بورس، مدرک مشترک و غیره به حاضران معرفی شد.

برای دسترسی به این اطلاعات به صفحه « تحصیل در فرانسه »سایت سفارت فرانسه در ایران مراجعه فرمائید.

دانشگاه الزهرا عضو آژانس دانشگاهی فرانکوفونی است و می تواند به شبکه جهانی که مراکز فرانسوی در آن بسیج شده اند دسترسی داشته باشد.

شبکه آژانس دانشگاهی فرانکوفونی (فرانسه زبان) طی دو سال اخیر با حمایت سفارت فرانسه توانسته است در ایران رشد قابل توجهی داشته باشد. هشت دانشگاه برجسته ایرانی زین پس عضو این آژانس هستند : دانشگاه الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
PNG

Dernière modification : 04/12/2018

بالای صفحه