فراخوان انستیتو فرانسه برای اقامت در شهرک بین المللی هنر پاریس (سیته) 2018

انستیتو فرانسه از داوطلبین برای اقامت در شهرک بین المللی هنر پاریس در سال 2018 دعوت به عمل می آورد.
این برنامه شامل حال ایرانیان فرانسه یا انگلیسی زبانی میشود که مایلند در قالب پروژه ای پژوهشی در پاریس به مدت سه یا شش ماه متوالی اقامت داشته باشند و پرونده هنری آن ها توسط سفارت فرانسه در ایران به انستیتو فرانسه معرفی شده باشد. سفارت فرانسه در ایران، ضمن قبول پرونده در تمامی رشته های هنری، برای سال 2018 الویتی برای رشته های ذیل قائل شده است:
معماری، شهرسازی، معماری منظر
عکاسی
برای مطالعه شرایط این فرصت پژوهشی به زبان فرانسه اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه شرایط این فرصت پژوهشی به زبان انگلیسی اینجارا کلیک کنید.
JPEG

Dernière modification : 14/08/2017

بالای صفحه