محیط زیست - باغ شهر‌ها به زودی در تهران!

رئیس خانه فرهنگ شهر آمیان، آقای ژیلبر فیلنژه، رئیس سازمان هیدرسیتی، معمار خانم سارا کمالوند و شهردار منطقه ۱۲ تهران، آقای ملکی‌ توافق نامه‌ای مربوط به فستیوال باغ شهر‌های تهران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ امضا نمودند.
این پروژه همکاری میان ایران و فرانسه که در راستای ایجاد سه باغ شهر صورت می‌‌گیرد، بر روی شبکه قنات‌های تاریخی‌ پایتخت بنا نهاده شده است که امروزه اکثرا به حالت متروکه در آمده اند. این پروژه که به لحاظ مرمت میراث و ارزش نهادن به سنت منظره نگاری ایرانی‌ چشمگیر می‌‌باشد، به توسعه گردشگری پایدار کمک می‌‌کند.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه