مدرسه فرانسوی تهران -بازدید سفیر فرانسه در ایران

آقای فیلیپ تیبو، سفیر فرانسه در ایران، روز 22 فروردین در مدرسه فرانسوی تهران حاضر شدند.

در این اولین بازدید از مرکزی متعلق به شبکه فرهنگی فرانسه در ایران، رئیس هیات مدیره و دو معاون او به همراه مدیر مدرسه به استقبال آقای تیبو رفتند.

با مشاهده دستاوردهای خوب این مرکز در امور آموزشی، سفیر فرانسه از تمامی کارکنان و آموزگاران و همچنین اولیائی که به صورت داوطلبانه به اخص در قالب هیات مدیره و شورای مدرسه به ارائه آموزشی با کیفیت و کاربری هرچه بهتر این مرکز یاری می رسانند قدردانی کردند.

ایشان از این مرکز آموزشی، به اخص از کادر بسیار صمیمی آن بازدید و تلاش های متعهدانه صورت گرقته توسط هیات مدیره برای به روزرسانی زیرساخت ها را مشاهده کردند.

وی از هیات مدیره دعوت نمود تا با توجه، به فعالیت خود برای ارائه آموزشی با کیفیت و طبق برنامه ها و اهداف تعلیمی نظام آموزشی فرانسه و مدیریت صحیح مجموعه ادامه دهند، که این مهم تنها راه تضمین دوام مدرسه است.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه