مهلت تحویل پرونده های بورس تا 30 آوریل معادل 10 اردیبهشت تمدید شد

فراخوان بورسهای تحصیلی 2016 – 2015/ برنامه بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران :

مهلت تحویل پرونده های بورس تا 30 آوریل معادل 10 اردیبهشت تمدید شد.

Dernière modification : 16/04/2015

بالای صفحه