هجدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی در روز 24 دسامبر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هجدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی در روز 24 دسامبر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. در حضور مسئولین ایرانی و جناب آقای دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه جوایزی به محققین ایرانی در سطح ملی و بین المللی اهدا شد. جناب آقای پروفسور یزدان یزدان پناه ـ رئیس بخش بیماریهای عقونی بیمارستان بیشار ـ کلود برنارد و رئیس انستیتو تماتیک ایمنی شناسی ـ تورم ـ عفونت شناسی و مبکروبیولوژی ـ INSERM از دریافت کنندگان این جایزه بود.
در قالب این جشنواره اتاق همکاری پزشکی ایران و فرانسه نیز غرفه ای برای فعالیتهای خود برپا نمود.
JPEG غرفه اتاق همکاری پزشکی ایران و فرانسه

JPEGپروفسور یزدان یزدان پناه

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه