هزینه تشکیل پرونده

هزینه تشکیل پرونده

- ویزای کوتاه مدت : 60 یورو

- ویزای بلند مدت اقامت : 99 یورو

- ویزای بلند مدت دانشجویی (در چارچوب برنامه Campus France کامپوس فرانس) : 50 یورو

Dernière modification : 31/08/2015

بالای صفحه