همایش بین المللی « آب و شهر » در یزد

از 12 تا 15 شهریور شهر و دانشگاه یزد پذیرای همایش بین المللی « آب و شهر » بودند. این همایش با حمایت موسسه معماری شهری پاریس ولابراتوار شهرسازی دانشگاه پاریس شرق و مشارکت 17 موسسه بین المللی دیگر در دانشگاه یزد برگزار شد.

این سمینار زمینه ای برای تقسیم تجارب، شناخت و عمل در حوزه سیستمهای هیدرولیک و مدیریت شهری فراهم آورد.

برای یافتن راهکاری در مقابله با بحران آب، این همایش اجازه داد نقش و اهمیت راهکارهای محلی مورد بررسی قرار گیرند. روشهای قدیمی و تاریخی و همچنین فنی و گزینه های مختلف علمی مطرح شدند.

این همایش فرصتی بود برای بررسی پایه های علمی پروژه بنیانگذاری مرکز آموزش و پژوهش آب ایران و فرانسه.

این رویداد در چارچوب برنامه پژوهشی « آب و شهر. تلاقی نگاه آسیا-ایران-اروپا » شکل گرفت. هدف این برنامه، تفکر جمعی بر مساله آب و جایگاه آب در شکلگیری و کارکرد شهرها و حیطه آنهاست.

این پروژه بینارشته ای توسط مدرسه معماری پاریس-بلویل و دانشگاه پاریس شرق در سال 2017 مطرح شد و امروز حدود 40 پژوهشگر و متخصص، 29 ارگان دانشگاهی و پژوهشی و
موسسات مختلف از 10 کشور را به هم پیوند داده است.

PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه