همکاری در زمینه زبان فرانسه – رویدادهای پربار

تعداد کثیری از همایش های سطح بالا و کارگاه های عملی در هفته های اخیر با حمایت سفارت فرانسه در دانشگاه های ایرانی در زمینه زبان فرانسه برگزار شد.

پروفسور آلن راباتل، متخصص علوم زبانی از دانشگاه لیون یک، پنج کنفرانس و یک کارگاه را از 21 مهر تا 2 آبان در دانشگاه های تبریز، شهید چمران اهواز، اصفهان، شهید بهشتی و تهران ارائه کرد. موضوع سخنرانی های ایشان دیالوژیسم، چندصدایی یا پلی فونی در متون ادبی و مسئله زاویه دید بود.

پروفسور کریستین راگه از دانشگاه سوربن 3، کنفرانسی در مورد « روشهایی برای یک ترجمه موفق » در روز 21 مهر در دانشگاه اصفهان ارائه داد. در پی این سخنرانی کارگاهی با موضوع « ترجمه چندصدایی در متون ادبی ادبی » برگزار شد. ایشان روز 5 آبان در دانشگاه تهران در مورد تاثیری که ترجمه می تواند در دریافت یک اثر در کشوری خارجی داشته باشد شرحیات بیشتری ارائه کردند.

پروفسور ژان-رنه لادمیرال، فیلسوف و متخصص ترجمه شناسی از دانشگاه پاریس 10 نانتر و موسسه مدیریت و ارتباطات بینافرهنگی پاریس، روز ششم آبان همایشی با عنوان « نظریه ها و رویکردهای نوین ترجمه ادبی » را در دانشگاه علامه طباطبائی افتتاح کردند. ایشان علاوه بر سخنرانی، یک کارگاه عملی با موضوع تئوری ترجمه نیز برگزار نمودند.

در پایان، پروفسور پائولو تورتونز از دانشگاه سوربن 3، متخصص ادبیات فرانسه، روز هفتم آبان کنفرانسی در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کردند. سپس در روز 12 آبان، ایشان سخنرانی دیگری با موضوع « آیا ادبیات گذشته امروزی است ؟ » در دانشگاه تهران ارائه دادند.

این همایش ها که با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد، گواه مطالعات در زمینه زبان فرانسه در دانشگاه های ایرانی است. دانشجویان و اساتید، به لطف تعامل با متخصصین صاحب نام، توانستند تحلیل های خود را مقایسه کنند و افقهای جدیدی در پژوهش بروی خود بگشایند.

Conférence et Atelier présentés par Mme Christine RAGUET
Conférence et Atelier présentés par Mme Christine RAGUET
Prof. Christine Raguet – Université d'Ispahan- 15 octobre 2018- استاد کریستین راگه - دانشگاه اصفهان – 23 مهر 1397
Prof. Christine Raguet – Université d’Ispahan- 15 octobre 2018- استاد کریستین راگه - دانشگاه اصفهان – 23 مهر 1397
Prof. Alain Rabatel – Université Shahid Chamran d'Ahvaz- 16 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه شهید چمران اهواز – 24 مهر 1397
Prof. Alain Rabatel – Université Shahid Chamran d’Ahvaz- 16 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه شهید چمران اهواز – 24 مهر 1397
Conférence et Atelier présentés par M. Alain RABATEL
Conférence et Atelier présentés par M. Alain RABATEL
Prof. Alain Rabatel – Université de Tabriz – 20 octobre 2018- استاد آلن راباتل – دانشگاه تبریز – 28 مهر 1397
Prof. Alain Rabatel – Université de Tabriz – 20 octobre 2018- استاد آلن راباتل – دانشگاه تبریز – 28 مهر 1397
Conférence sur : Polyphonie, dialogisme, voix et points de vue présentés par M. Alain RABATEL
Conférence sur : Polyphonie, dialogisme, voix et points de vue présentés par M. Alain RABATEL
Prof. Alain Rabatel- Université Shahid Beheshti – 23 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه شهید بهشتی – 1 آبان 1397
Prof. Alain Rabatel- Université Shahid Beheshti – 23 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه شهید بهشتی – 1 آبان 1397
Conférence sur : L'approche énonciative des figures présentés par M. Alain RABATEL
Conférence sur : L’approche énonciative des figures présentés par M. Alain RABATEL
Prof. Alain Rabatel-Université de Téhéran - 24 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه تهران – 2 آبان 1397
Prof. Alain Rabatel-Université de Téhéran - 24 octobre 2018-استاد آلن راباتل – دانشگاه تهران – 2 آبان 1397
Conférence sur : Littérature - Littérature comparéee - Traductologie présentés par Mme Christine RAGUET
Conférence sur : Littérature - Littérature comparéee - Traductologie présentés par Mme Christine RAGUET
Prof. Christine Raguet- Université de Téhéran – 27 octobre 2018- استاد کریستین راگه – دانشگاه تهران – 5 آبان 1397
Prof. Christine Raguet- Université de Téhéran – 27 octobre 2018- استاد کریستین راگه – دانشگاه تهران – 5 آبان 1397
Conférence sur : Nouvelles théories et recherches en traduction littéraire présenté par Prof. Jean René LADMIRAL
Conférence sur : Nouvelles théories et recherches en traduction littéraire présenté par Prof. Jean René LADMIRAL
Prof. Jean-René Ladmiral -Journée d'étude – Table ronde et clôture - 28 octobre 2018- استاد ژان رونه لادمیرال – میزگرد و اختتامیه همایش یک روزه – 6 آبان 1397
Prof. Jean-René Ladmiral -Journée d’étude – Table ronde et clôture - 28 octobre 2018- استاد ژان رونه لادمیرال – میزگرد و اختتامیه همایش یک روزه – 6 آبان 1397
Prof. Jean-René Ladmiral -Journée d'étude – Table ronde et clôture - 28 octobre 2018- استاد ژان رونه لادمیرال – میزگرد و اختتامیه همایش یک روزه – 6 آبان 1397
Prof. Jean-René Ladmiral -Journée d’étude – Table ronde et clôture - 28 octobre 2018- استاد ژان رونه لادمیرال – میزگرد و اختتامیه همایش یک روزه – 6 آبان 1397
Conférence sur : La littérature du passé présentés par M. Paolo TORTONESE
Conférence sur : La littérature du passé présentés par M. Paolo TORTONESE
Prof. Paolo Tortonèse – Université Ferdowsi de Mashhad – 29 octobre 2018
Prof. Paolo Tortonèse – Université Ferdowsi de Mashhad – 29 octobre 2018
Prof. Paolo Tortonèse – Université Ferdowsi de Mashhad – 29 octobre 2018- استاد پائولو تورتونز- دانشگاه فردوسی مشهد – 7 آبان 1397
Prof. Paolo Tortonèse – Université Ferdowsi de Mashhad – 29 octobre 2018- استاد پائولو تورتونز- دانشگاه فردوسی مشهد – 7 آبان 1397
Conférence sur : La littérature du passé présentés par M. Paolo TORTONESE
Conférence sur : La littérature du passé présentés par M. Paolo TORTONESE
Prof. Paolo Tortonèse – Université de Téhéran – 3 novembre 2018-استاد پائولو تورتونز- دانشگاه تهران – 12 آبان 1397
Prof. Paolo Tortonèse – Université de Téhéran – 3 novembre 2018-استاد پائولو تورتونز- دانشگاه تهران – 12 آبان 1397

‹ précédent | suivant ›

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه