همکاری غیرمتمرکز - « اصفماندی » : مشارکتی بی بدیل میان اصفهان و استان نورماندی

همکاری غیرمتمرکز به لطف همکاری مستقیم میان گروه ها، به اشتراک گذاری کارکرد مدیریت شایسته و همچنین تعامل انسانی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و علمی می پردازد.

در این چارچوب، استانداری اصفهان و استان نورماندی فرانسه به راهبردی بی بدیل و ناب دست یافتند : هدف طرح « اصفماندی » حفظ روابط موسسه ای، اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی میان شهر اصفهان و استان نورماندی است. این همکاری در وهله اول با فعالیت در زمینه مدیریت آب و زباله و فناوری نوین آغاز می شود.

« اصفماندی » از حمایت کمیسیون همکاری غیرمتمرکز فرانسه بهرمند است و به روابط پویای شکل گرفته میان اصفهان و نورماندی طی سالهای اخیر عینیت می بخشد. همچنین پیرو ماموریتی نهادی که توسط استاندار نورماندی، هروه مورن، در سال 2016 انجام شد و تفاهمنامه های متعددی که به امضا رسید، ارتباطاتی مستمر میان مقامات محلی برقرار شد.

PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه