هواپیمایی کشوری - نتایج توافق هسته ای ایران

آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه درایران، همراه با آقای اصغر کاشان، معاون وزیر حمل و نقل، آقای نیکلاس هاپتون، سفیرانگلیس وآقای یان بیگز، سفیراسترالیا، درمیزگردی که درتاریخ 19 سپتامبردراجلاس بین المللی سرمایه گذاری هوانوردی کاپا درمورد تاثیرات توافق وین براقتصاد جهانی تشکیل گردیده بود، شرکت کرد.

به این مناسبت، آقای سنمو، حمایت فرانسه از اجرای توافق وین در تمامی ابعاد آن، بویژه در بعد برداشته شدن تحریم ها را یاد آور شد و به بیان جزئیات تلاشهای فرانسه جهت بازگشت شرکتها به ایران در چارچوب توافق ذکرشده پرداخت.

Dernière modification : 20/09/2016

بالای صفحه