پيوند هاي مؤسسات و نهادهاي همکار

- آژانس کامپوس فرانس- تحصيل در فرانسه

- دانشگاههای فرانسه

-  نهاد های تحقیقاتی فرانسه :

- Centre National de la Recherche Scientifique (مرکز ملی تحقیقات علمی) : CNRS

- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (موسسه ملی بهدلشت و تحقیقات پزشکی) : INSERM

- Institut national de recherche agronomique (موسسه ملی تحقیقات کشاورزی) : INRA

- Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (موسسه فرانسوی تحقیقات جهت بهره برداری از دریا) :
IFREMER

- Institut de recherche pour le développement (موسسه تحقیقات جهت توسعه) : IRD

- Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (موسسه فرانسوی علوم و تکنولوژی حمل و نقل، برنامه ریزی و شبکه ها) : IFSTTAR

- Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (موسسه ملی تحقیقات علمی و تکنولوژیک برای محیط زیست و کشاورزی ) : IRSTEA

- Institut national d’études démographiques (موسسه ملی بررسی جمعیت) : (INED)

- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (مرکز همکاری های بین المللی در تحقیقات کشاورزی جهت توسعه) : CIRAD

- Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (مرکز بررسی و کارشناسی ریسک ها، محیط زیست، حرکت و برنامه ریزی) : CEREMA

- Muséum National d’Histoire Naturelle ( موزه ملی علوم طبیعی) : MNHN

- Agence Nationale de la Recherche (آژانس ملی تحقیقات) : ANR

- وزارت آموزش عالي و تحقيقات فرانسه

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران

Dernière modification : 30/03/2014

بالای صفحه