فهرست سفیران فرانسه در ایران

آقای پیر لافن ( 5 سپتامبر 1946)

آقای فرانسوا کوله ( 20 ژوئن 1950)

آقای ژاک امیل پاریس (2 مارس 1955)

آقای هانری رو (23 نوامبر 1956)

آقای رنو سیوان (28 دسامبر 1961)

آقای فرانسوا شارل رو (7 مارس 1969)

آقای رابرت دو سوزا (18 ژوئیه 1972)

آقای رونه دو سن لژیه دو لا سوسیی (14 مارس 1977)

آقای رائول دولیی (25 اکتبر 1977)

آقای گی ژورژی (18 سپتامبر 1980)

آقای پییر لافرانس –کاردار (4 ژوئن 1986)

(در تاریخ 17 ژوئیه 1987، روابط دیپلماتیک بین ایران و فرانسه قطع و در تاریخ 16 ژوئن 1988 مجددا" برقرارشد. در این دوره، حفاظت منافع کشور فرانسه به عهده کشور ایتالیا بود.)

آقای کریستیان گراف (28 ژوئن 1988)

آقای اوبر کولن دو وردیر (13 مارس 1991)

آقای ژان پیر ماسه (23 ژوئن 1994)

آقای فیلیپ دو سورمن (28 ژوئیه 1998)

آقای فرانسوا نیکولو (21 مارس 2001)

آقای برنار پولتی (16 اوت 2005)

آقای برونو فوشه (13 ژوئن 2011)

Dernière modification : 02/03/2017

بالای صفحه