گزیده نشست خبری (27 آبان) سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه

پرسش: واکنش فرانسه در قبال تظاهرات در ایران چیست؟

پاسخ: فرانسه به دقت تظاهراتی را که در حال حاضر در چند شهر ایران جریان دارد دنبال می‌کند.
فرانسه از مرگ چند تظاهرکننده در روزهای اخیر متأسف است.
فرانسه پایبندی خود را به احترام به آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز یادآوری می‌کند.

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه