روادید برای فرانسه

مهم ورود تبلت و رایانه به محوطه سفارت و بخش ویزا ممنوع است.لطفا آنها را با خود سر قرار نیاورید.
بالای صفحه